شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Well Control Tools

شرکت کیهان تجهیز پترولیوم در زمینه تجهیزات مربوط به کنترل چاه توانایی تامین انواع فورانگیر (BOP) از جمله Annular BOP, Ram BOP, Shear Ram Bop

  

و همچنین تجهیزات Wellhead از جمله Casing & Tubing Hanger & Spools, Choke & Kill Manifold و ... را نیز دارد.

   

و تاکنون در زمینه کنترل چاه توانسته است چندین ست در سایزهای مختلف Variable Bore Ram تامین نماید.