شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
ساختار سازمانی , واحد ها و نمودار

 هدايت تيمهاي مهندسي و مديريتي شركت کیهان تجهیز پترولیوم بعهده تعدادي از متخصصين با سابقه عرصه صنعت نفت وگاز كشور قرار داده شده است كه علاوه بر آشنايي كامل با استانداردها و رويه‎هاي متداول اين صنعت، سوابق حرفه‎اي مفيدي نيز در زمينه‎هاي تخصصي نظير مهندسي فرآيند و مكانيك، ساخت و توليد، بازرگاني و تأمين كالا از خود به جا گذاشته اند.

بر همين اساس، ساختار و نمودار سازماني اين شركت جهت استفادة حداكثري از قابليتها و تجربيات مديران و كارشناسان شركت به صورت ماتريسي و بر مبناي فعاليت طراحي شده است كه بدين طريق مطابق نوع تخصص و مشخصات پروژه مسئوليتها تقسيم بندي مي گردد در چارچوب اين ساختار، تيم‎هاي مديريتي و مهندسي انجام دهنده پروژه بصورت واحدهاي متمركز و جداگانه فعاليت نموده و از تخصصهاي موجود نظير تخصصهاي فني مهندسي، بازاريابي و فروش، بازرگاني و سفارشات، توليد و ساخت، مديريت پروژه، كنترل كيفيت، تضمين كيفيت و امور مالي اداري استفاده مي‎كنند.

 اين نوع سازماندهي علاوه بر حفظ استقلال تيمهاي انجام كار، موجب كاهش دوباره كاري، جلوگيري از اتلاف وقت، تعلل و تأخير در انجام كار شده و از طرفي هم افزايي بين تيمها را ارتقاء مي‎بخشد. همچنين با استفاده از اين روش امكان استفاده از تخصصهاي خارج از سازمان نيز ميسر مي گردد.

 فعاليتهايي كه اين شركت بصورت درون سازماني يا بصورت برون سپاري سازماني تحت نام واحد فعاليت به انجام مي‎رساند به شرح ذيل مي‎باشد:

  • استراتژيك و بازاريابي
  • مالي و قراردادها
  • پروژه ها
  • بازرگاني و تأمين كالا
  • مهندسي
  • فروش
  • كنترل كيفيت
  • پشتيباني

 لازم به توضيح است عليرغم اينكه اين شركت درون كارخانه خود نيز در مواقع لزوم از نفرات يا امكانات بيرون از كارخانه استفاده مي نمايد ليكن ساختار سازماني درون كارخانه به صورت سلسله مراتبي است و واحدهاي سرپرستي توليد و ساخت و كنترل كيفيت واحدهاي كليدي آن محسوب مي شوند.