شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Well Completion Tools

کیهان تجهیز پترولیوم در راستا عملیات تکمیل چاه نیز برخی از تجهیزات لازم از جمله Casing & Coupling در سایزها و Grade های مختلف، Liner Hanger، Centralizer و ... را میتواند تامین نماید.